Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
23/05/2024

Защо е важно правилния подбор на персонал?

подбор на персонал

Оптимизирайте своя бизнес с правилен подбор на персонал

В настоящите социално-икономически условия нараства значението на използването на съвременни и ефективни методи за подбор и подбор на персонала на организацията.

Целта на статията е да разкрие ролята на подбора на персонал като компонент на кадровата политика на организацията.

Описани са концептуалните подходи за преглед на процесите на подбор и подбор на персонал: системен, процесен и инструментален. Идентифицирани проблеми, които намаляват ефективността на подбора и подбора на персонала на организацията.

Ключови думи: подбор, подбор и наемане на персонал, кадрова политика на организацията, структура на персонала на организацията.

Защо е важно правилното набиране на персонал?

Един от бизнес процесите, които службата за персонал на организацията е предназначена да оптимизира, е подборът. Подборът и наемането на персонал.

Подборът на персонал е система от мерки и дейности, насочени към привличане на персонал в съответствие с нуждите на компанията.

Подборът на персонал е технология за подбор на кандидат, който отговаря на изискванията за длъжност, заплата, условия на труд, професионално и кариерно израстване.

Набирането на персонал е началният и следователно един от най-важните етапи от процеса на управление на персонала. До голяма степен в зависимост от това кой е избран да работи в организацията.

Подборът на нови служители има за цел не само да осигури нормалното функциониране, но и да постави основата за бъдещия успех на компанията.

Изследваният проблем е недостатъчната ефективност на методите и технологиите, използвани за подбор на персонал в организациите, в резултат на което има несъответствия между планирания и действителния брой на персонала и намалява ефективността на използването на трудовите ресурси.

Кадровата политика на организацията е набор от норми и правила, които определят съдържанието и посоката на работа с персонала.

Това е ядрото на управлението на персонала, тъй като с помощта на политиката за персонала се реализират всички цели и задачи на организацията и областта на управление на персонала.

Изследването на процеса на управление на персонала не стои неподвижно – съществуващите подходи и методи за работа в областта на персонала непрекъснато се подобряват, появяват се нови и се изучават подходите на съществуващи успешни и активно развиващи се организации в други страни.

Това е разбираемо, тъй като в наше време именно липсата на компетентна политика и липсата на информираност в областта на използването на човешките ресурси води до намаляване на тяхната ефективност и организацията като цяло.

Коментарите са изключени.