Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
25/06/2024

Службите по трудова медицина

службите по трудова медицина

Службите по трудова медицина. Центърът за професионално здраве и медицина на околната среда към университета Монаш (MonCOEH) е основан през 2008 г., за да осигури изследвания и специализирано обучение в тези области.

Необходими са 3,5 години (42 месеца) за завършване на обучение по трудова медицина и медицина на околната среда. Службите по трудова медицина се фокусират върху обучението на професионалисти за оценка на работоспособността на дадено лице, лечение след професионална злополука или професионална болест и идентифициране на рисковете за здравето от работата и/или околната среда. Често срещаните професионални условия в Австралия включват мускулно-скелетни заболявания, психични разстройства и загуба на слуха, свързана с шума.

Създаването на факултети, които обучават специалисти по трудова медицина спомага за развитието на специалността. След обучение службите по трудова медицина работят в промишлеността, в независими медицински служби или на частна практика.

Задачи на службите по трудова медицина

Службата по трудова медицина предлага обслужване от служба по трудова медицина. Което се извършва съгласно Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд. Службата по трудова медицина изготвя всички необходими документи пред инспекция по труда.

Службата по трудова медицина организира провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи. С цел издаване финално заключение за професионалната годност и здравословното състояние на работниците и служителит. В съответствие със съответната Наредба от 1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците за условията и реда за осъществяване дейността.

Във връзка с проследяването на здравословното състояние на работещите службата по трудова медицина разработва ежегодни анализи на здравословното състояние въз основа на проведените периодични медицински прегледи, издава документ-заключение за пригодността на работниците и служителите да извършват даден вид работа и дава препоръки за оздравяване на работна среда и съхраняване на физическото и психическото здраве на работещите.

Службата по трудова медицина работи с медицински специалисти от следните области:

– УНГ;- Офталмология;- Стоматология; – Образна диагностика – Неврология;- Хирургия и ортопедия;- Клинична лаборатория.

Коментарите са изключени.