Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
25/06/2024

Ролята и значението в счетоводството и ТРЗ

Ролята и значението в счетоводството и ТРЗ

Ролята и значението в счетоводството и ТРЗ на отчитането на труда и работната заплата

Процесите, които протичат –

Отчитането на изпълнението на работата и разработването на продукти се извършва от бригадири, ръководители на секции и други служители, на които са поверени тези задължения. Основните първични документи за отчитане на продукцията и заплатите на работниците са: заповеди за работа на парчета, заповеди за работа, маршрутни листове, отчети за извършената работа, листове за допълнително заплащане, свидетелства за брак, списък на хората, работещи извънредно, листове за престой. Те съдържат предварително данни за установените норми на време, обем на работа, цени и др.

Същност на работната заплата и значението на отчитането на работната заплата в пазарната икономика

Важна област на счетоводството в различни предприятия е отчитането на разплащанията с персонала за заплати.

Отчитането на труда и работната заплата е една от най-отнемащите време и отговорни области в работата на счетоводителя. Това е подредена система за събиране, наблюдение, измерване, регистриране, обработка и получаване на информация за работата на служителите на предприятието и нейното заплащане чрез непрекъснато, непрекъснато и документално осчетоводяване. Въз основа на тази информация се извършва контрол върху използването на работното време, спазването на съотношението между растежа на производителността на труда и заплатите и нивото на съответните разходи.

С появата на пазара на труда и наемния труд като стока настъпват фундаментални промени в същността на работната заплата и нейното понятие.

Заплатата, която е основният легитимен източник за задоволяване на материалните. Също и духовните нужди на работниците и техните семейства, представлява най-важната икономическа и правна категория.

Заплатите в счетоводството

Предишната идея за заплатите в счетоводството като икономическа категория се основаваше на теорията за разпределението на обществения продукт от един център. Работната заплата се разглеждаше като част от националния доход. Който се разпределяше в пари и планово между трудещите се в зависимост от количеството и качеството на вложения труд. Тази представа за заплатите не отговаря на новите икономически отношения. Следователно сега работната заплата като икономическа категория трябва да се определи като парична форма на израз на цената на труда. Която се проявява като възнаграждение на работниците за труда и крайните резултати от него.

Повече ролята и значението в счетоводството и ТРЗ

Коментарите са изключени.