Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
16/04/2024

Относно безопасността условията на труда

Здравословни и безопасни условия на труд

Всеки, който работи, е длъжен в рамките на своите възможности да се грижи за своето и на околнте здраве и безопасност. Няколко фактора, които са от съществено значение, когато говорим за Здравословни и безопасни условия на труд.

  • Защита на труда

Система за опазване на живота и здравето на работниците по време на трудова дейност, която включва правни, социално-икономически, организационни и технически, санитарно-хигиенни, медицински и превантивни, рехабилитационни и други мерки;

  • Условия на труд

Набор от фактори на работната среда и самия трудов процес, които влияят върху работата и здравето на служителя;

  • Вреден производствен фактор

Производствен фактор, чието въздействие върху служител може да доведе до неговото заболяване;

  • Опасен производствен фактор

Производствен фактор, чието въздействие върху служител може да доведе до неговото нараняване;

Условия на труд, при които въздействието върху работниците на вредни или опасни производствени фактори е изключено или нивата на тяхното въздействие не надвишават установените стандарти;

  • Работно място

Място, където служителят трябва да бъде или където трябва да пристигне във връзка с работата си.  Което е пряко или непряко под контрола на работодателя;

  • Средства за индивидуална и колективна защита на работниците

Технически средства, използвани за предотвратяване или намаляване на въздействието върху работниците на вредни или опасни производствени фактори, както и за защита от замърсяване;

  • Сертификат за съответствие на работата по защита на труда (сертификат за безопасност)

Документ, удостоверяващ съответствието на работата, извършвана в организацията по защита на труда, с установените държавни регулаторни изисквания за защита на труда;

  • Производствена дейност –

Набор от действия на хората с помощта на инструменти, необходими за превръщане на ресурсите в готови продукти. Включително производство и преработка на различни видове суровини, строителство и предоставяне на различни видове услуги.

Права спрямо закон за Здравословни и безопасни условия на труд.

Право на служителя да работи в условия, отговарящи на изискванията за безопасна защита на условията натруда

Всеки служител има право на:

-работно място, което отговаря на изискванията за условията за защита на труда;

-задължително социално осигуряване срещу трудови злополуки и професионални заболявания в съответствие със законодателството на републиката ни;

-получаване на надеждна информация от работодателя, съответните държавни органи и обществени организации за условията и защитата на труда на работното място, за съществуващия риск от увреждане на здравето, както и за мерките за защита срещу излагане на вредни или опасни производствени фактори;

-отказ от извършване на работа в случай на опасност за живота и здравето му поради нарушаване на изискванията за защита на труда, с изключение на случаите, предвидени от федералните закони, докато такава опасност не бъде отстранена;

-осигуряване на средства за индивидуална и колективна защита на служителите в съответствие с изискванията за защита на труда за сметка на работодателя;

-обучение по безопасни методи и техники на работа за сметка на работодателя;

-професионална преквалификация за сметка на работодателя в случай на ликвидация на работното място поради нарушаване на изискванията за защита на труда;

Коментарите са изключени.