Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
22/07/2024

Кой отговаря за счетоводството?

Кой отговаря за счетоводството?

Счетоводството е задължително да водят всички лица, които извършват стопанска дейност. Също така някои други видове лица са длъжни да извършват дейност (например партньорства и фондации). Задължението е предвидено в чл.2 от Закона за счетоводството.

 

Каква информация трябва да се обработи?

По принцип това е информация за икономическите операции на предприятието. Дружеството може също да сключва определени сделки, които не са свързани със стопанска дейност. Информацията за такива транзакции също трябва да бъде обработена.

 

Предприятието притежава определено имущество (дълготрайни активи, стоки, пари и др.), чийто състав и обем варира. Служители на предприятието и други лица използват имуществото на предприятието, извършват определени действия, които се отнасят до предприятието (свързани с предприятието). Счетоводителят трябва да получи цялата горепосочена информация, която е от значение за предприятието. И качеството на счетоводството отчасти зависи от това колко пълна информация получава счетоводителят и дали счетоводителят получава необходимата информация навреме.

Какво трябва да се има предвид при организиране на счетоводството?

 

Организацията на счетоводството зависи от „размера“ на предприятието (от броя на сделките, служителите, дълготрайните активи), както и от изискванията на ръководството на предприятието.

Предприятие, което извършва голям брой транзакции, обикновено се нуждае от счетоводител – служител, който се намира на територията на предприятието. Счетоводител трета страна, ако е необходимо, може да бъде включен в извършването на определени действия (например за заплати).

Ако предприятието е малко, с малък брой транзакции и ръководството има познания по счетоводство, тогава определени действия могат да бъдат извършени от самия ръководител на предприятието. В този случай може да се наеме счетоводител за отделни дейности (например за проверка и обобщаване на счетоводни данни, изготвяне на отчети и декларации).

Ако ръководството на предприятието не се нуждае от ежедневна комуникация със счетоводителя и ръководителят на предприятието реши да наеме счетоводител (счетоводна компания), тогава ръководителят на предприятието сключва подходящо писмено споразумение със счетоводителя (компанията), което установява счетоводната процедура, правата, задълженията и отговорностите на страните.

 

Информация, свързана със счетоводството в Латвия. Информацията може да бъде полезна за лица, извършващи стопанска дейност и търговци (ООД, АД).

 

Изисквания към фактурите

Какво е акаунт и защо е необходим? Основни данни за акаунта. Електронно изготвена фактура. Допълнителни подробности за сметката за данък добавена стойност (ДДС). Правила, свързани със сметките. По-често срещани типове сметки….

 

Търговия на едро. Счетоводство, данъци, други въпроси

Какво е търговия на едро? Оборот на стоки и документи. Контрол на инвентара. Какви документи трябва да се съхраняват в склада (на мястото на търговия на едро)? Какви цени трябва да се вземат предвид за стоки на склад? Отчитане на продажбата на стоки във финансовото счетоводство. Видове изчисления. Допълнителен…

 

Оправдателни счетоводни документи

Какво е счетоводен документ? Защо е необходим оправдателен документ? Защо е важно? Общи изисквания към оправдателния документ. Мерна единица. На какъв език трябва да се изготвят подкрепящите документи? Гледките са оправдани…

 

Счетоводство и данъци в електронната търговия

Регистрация на структурно звено, уведомяване за сметки в платежни институции. Каква информация за вас (компанията) трябва да бъде посочена на уебсайта? Информация, свързана със задължението за регистрация в регистъра на ДДС задължените лица на СРС. Приложение…

 

Възстановяване на счетоводство

В какви случаи може да се наложи възстановяване на счетоводството? Защо е необходимо да се възстанови и рационализира счетоводството? Последици, ако счетоводството не е рационализирано. Как се възстановява и рационализира счетоводството? Какво нео…

 

Счетоводство за различните видове дейности

Счетоводство в дейностите, свързани с информационните технологии. в международната търговия. Счетоводство за физически лица – извършващи стопанска дейност (вкл. – за самоосигуряващи се)….

Коментарите са изключени.